Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji https://przedszkole211.waw.pl/.

 

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2015. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-20.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Fagasińska, adres e-mail: mfagasinska@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 226175383. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Nr. 211 im. Kubusia Puchatka w Warszawie ma siedzibę przy ul. Dąbrówki 20. Budynek przedszkola powstał w 1958r. i podlega Konserwatorowi Zabytków.

 

Ma cztery kondygnacje, w tym jedna kondygnacja to podpiwniczenie budynku, Trzy pozostałe przeznaczone są do użytku przez dzieci i personel przedszkola. Budynek posiada trzy wejścia: jedno główne i dwa boczne. Jedno z bocznych wejść przeznaczone jest tylko dla pracowników oraz dostawców. Wszystkie te wejścia  nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego prowadzi furtka zaopatrzona zworą elektroniczną. Drzwi główne zaopatrzone są w sygnał dźwiękowy. Dzwonek zainstalowany jest po lewej stronie drzwi wejściowych. Wejście boczne zabezpieczone jest zworą elektromagnetyczną dotykową, uruchamianą od wewnątrz przez pracownika przedszkola.

 

Przedszkole ma siedem oddziałów dla dzieci w wieku 3-6 lat . Sale dydaktyczne znajdują się: na parterze- dwie sale , na I piętrze- trzy sale i na II piętrze- dwie sale. Z parteru na poszczególne piętra prowadzą schody, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Toalety znajdujące się we wszystkich salach dydaktycznych nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych,  łazienka ogrodowa również nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych.

 

Szatnia dla wszystkich grup wiekowych znajduje się na poziomie parteru.

 

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Data dodania: 2023-03-17 21:23:20
Data edycji: 2023-05-23 12:59:23
Ilość wyświetleń: 807
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejTłumacz języka migowego
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Tłumacz języka migowego